Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5022 fbb2
Reposted frompraeline praeline viaorangeugarte orangeugarte
6300 de92 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaorangeugarte orangeugarte
sad
Reposted fromikari ikari viaorangeugarte orangeugarte
0713 92ef 500
Reposted fromFlau Flau viaorangeugarte orangeugarte
7083 3ec3
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaorangeugarte orangeugarte
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viasecalecornutuum secalecornutuum
Jak ktoś nie chce, szuka powodów. Jak ktoś chce, szuka sposobów.
Reposted frommhsa mhsa viaabsolem absolem
Nie można więc mieć pretensji do powieści, że fascynują ją tajemnicze spotkania przypadków (...), ale można mieć pretensje do człowieka, że nie dostrzega w swoim codziennym życiu takich przypadków i że jego życie traci w ten sposób swój wymiar piękna.
— Milan Kundera
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted frompapiertiger papiertiger
1028 5429 500
Krakow part 3
Reposted fromyannim yannim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl